CottonTrends® - Labels voor kleding  
  Home » Algemene Voorwaarden Account    Labels voor kleding - CottonTrends  
Back to Top

Algemene Voorwaarden.

 1. Ondernemer

 2. 1.1 CottonTrends B.V. (hierna: CottonTrends) is een handelsonderneming, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56902174

 3. Toepasselijkheid

 4. 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van of die met met CottonTrends worden gesloten. 2.2 Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten schriftelijk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CottonTrends ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 5. Overeenkomst

 6. 3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van een bestelling door Cottontrends. 3.2 Ter bevestiging van de overeenkomst verstuurd Cottontrends een email met daarin een samenvatting van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten en BTW. 3.3 Cottontrends is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de koper medegedeeld. 3.4 In geval van overmacht is Cottontrends gerechtigd een overeenkomst te ontbinden, zulks zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 7. Informatie en prijzen op deze website

 8. 4.1 CottonTrends streeft ernaar de koper vooraf voldoende te informeren. De aangeboden artikelen worden daartoe op de website afgebeeld en belangrijke kenmerken worden beschreven. We proberen de informatie op deze website actueel te houden, maar het is mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie. Als gevolg van technische beperkingen en verschillen in computer apparatuur komen afwijkingen in kleur, model, afmetingen en lettertypen voor.
  4.2 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 4.3 CottonTrends kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke systeem- of invoerfouten.

 9. Verzendkosten

 10. 5.1 Als bijdrage aan de kosten voor de betaling, verpakking, afhandeling en verzending van bestellingen brengt CottonTrends € 3,95 (incl. BTW) per bestelling in rekening. Voor het vervoeren van bedrukte stoffen kan er een toeslag berekend worden. 5.2 Bij het sluiten van de overeenkomst wordt altijd de totaalprijs, inclusief de verzendkosten en eventuele BTW gecommuniceerd.

 11. Betalingen

 12. 6.1 Betaling van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten en BTW geschiedt vooraf. 6.2 Betaling kan geschieden via a) Online betaalmethoden zoals iDEAL, PayPal, Bancontact/Mister Cash en Credit Card. Betaling worden na het sluiten van de overeenkomst online geautoriseerd via een beveiligde verbinding. b) Bankoverschrijving. 6.3 Mocht CottonTrends een betaling niet binnen 10 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst ontvangen, dan wordt deze als nietig beschouwd en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

 13. Levering en Uitvoeringstermijn

 14. 7.1 CottonTrends streeft ernaar om alle bestellingen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling te produceren en ter verzending aan te bieden. 7.2 Voor verzending van de bestelling maakt CottonTrends gebruik van gerenommeerde post- en pakketdiensten. 7.3 Voor bestellingen van artikelen waarvan verzending binnen 30 werkdagen niet mogelijk is, krijgt de koper het recht deze kosteloos te annuleren. In dat geval volgt volledige restitutie van betaling(en) ontvangen voor artikelen welke niet geleverd zullen gaan worden. 7.4 CottonTrends kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen van de overschrijding van de hierboven aangegeven uitvoeringstermijn, levertijden, alsmede vertragingen, verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door post- of pakketdiensten.

 15. Eigendomsoverdracht

 16. 8.1 Het eigendom van de bestelde artikelen gaat over op de koper zodra de, op grond van de ter zake van deze artikelen gesloten overeenkomst aan Cottontrends verschuldigde betaling is ontvangen.

 17. Bedenktijd, opzeggen, retourneren en omruilen

 18. 9.1 De koper mag, conform de wet koop op afstand, zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst van de orderbevestiging herroepen of wijzigen, mits het geen maatwerk betreft. De koper dient hiertoe een e-mail te sturen aan info@cottontrends.nl. De opzegging zal door CottonTrends per e-mail bevestigd worden. Als de artikelen nog niet zijn verzonden zal CottonTrends eventueel ontvangen betaling(en) binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek terugstorten. 9.2 De koper mag zonder opgave van reden artikelen binnen 30 dagen na ontvangst ruilen of retourneren, mits het artikel a) binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk voor retour aangemeld is, b) het artikel nog in de originele verpakking zit, c) het artikel in de oorspronkelijke staat is, d) het artikel voorzien is van de aangehechte labels, e) het geen maatwerk betreft en f) nooit gebruikt, gedragen en/of gewassen is. Het artikel dient uiterlijk binnen 14 dagen na de aanmelding voor retour op het retouradres van CottonTrends aangeboden te zijn. 9.3 Retourzendingen die niet binnen de gestelde termijn als in 9.2 voor retour zijn aangemeld c.q. ter vervanging zijn aangeboden worden niet geaccepteerd. 9.4 Bij ruilen of retourneren worden artikelen op kosten van de koper verzonden. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet geruild of gecrediteerd. 9.5 Na goede ontvangst van de retourzending zoals bedoeld in 9.2, 9.3 en 9.4 zal CottonTrends het artikel naar wens kosteloos vervangen, dan wel de betaalde prijs van het artikel binnen 14 dagen terugstorten.

 19. Garantie, en klachten en aansprakelijkheid

 20. 10.1 Na ontvangst dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren. Gebreken en afwijkingen t.o.v. de omschrijving dienen binnen 24 uur na ontvangst per e-mail te worden gemeld aan info@cottontrends.nl. 10.2 Producten dienen gewassen te worden volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk en onze instructies op deze website. 10.3 Eventuele klachten over defecten, extreme verkleuring of slijtage die ondanks het opvolgen van de wasvoorschriften na kort gebruik optreden, dienen onverwijld per e-mail te worden gemeld aan info@cottontrends.nl. 10.4 CottonTrends is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, in welke zin dan ook of op welke wijze dan ook door (de levering van) goederen van CottonTrends veroorzaakt. CottonTrends is bij eventuele door de koper aangetoonde schade nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van (de levering van) de goederen die tot de schade aanleiding hebben gegeven, eventuele vertragingsschade en bedrijfsschade hieronder begrepen.

 21. Gegevens

 22. 11.1 U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

 23. Intellectueel Eigendomsrecht

 24. 12.1 Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video op deze website, rust een intellectueel eigendomsrecht. CottonTrends B.V. is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content. De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat. 12.2 De koper is verantwoordelijk voor door de koper op of via de website van CottonTrends geüploade content en garandeert door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden dat hij gerechtigd is de betreffende content te gebruiken en CottonTrends deze content te laten verwerken in door CottonTrends te produceren goederen. De koper vrijwaart CottonTrends voor eventuele schade die CottonTrends lijdt in het geval de koper in strijd met deze bepaling handelt.

 25. Geschillen, toepasselijk recht, en bevoegde rechter

 26. 13.1 Als u niet tevreden bent over onze goederen of diensten dient u altijd eerst contact op te nemen met Cottontrends via info@cottontrends.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 13.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 56902174.